ANALYTICAL SERVICES
LECTURE MATERIALS
FIND US ON FACEBOOK

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

ระดับปริญญาโท

คุณสมบัติผู้รับทุนระดับปริญญาโท 

  • นักศึกษาวุฒิปริญญาตรีจะต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่าางน้อย 2.75

1. ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นและทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสนับสนุนกลุ่มวิจัยระดับปริญญาโท 
– ทุนการศึกษาละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา

2. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
– ค่าเล่าเรียน60,000 บาทต่อปีการศึกษา
– ค่าครองชีพเดือนละ 8,000 บาท
– เงินสนับสนุนวัสดุ  ค่าใช้สอยในการทำงานวิจัย ค่าเดินทางเพื่อการเสนอผลงานของนักศึกษา ให้เบิกจ่ายตามจริงและประหยัด แต่ไม่เกินปีละ 90,000 บาท

3. ทุนจากห้องปฏิบัติการ
– ค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัยเดือนละ 5,000 บาท

ระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติผู้รับทุนระดับปริญญาเอก 

  • นักศึกษาวุฒิปริญญาตรีจะต้องได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน ๒๕% แรกของชั้น
  • นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

1. ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 
– ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
– ค่าครองชีพเดือนละ 12,000 บาท
– เงินสนับสนุนวัสดุ  ค่าใช้สอยในการทำงานวิจัย ค่าเดินทางเพื่อการเสนอผลงานของนักศึกษา ให้เบิกจ่ายตามจริงและประหยัด แต่ไม่เกินปีละ 50,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน ค่าครองชีพ ในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกเดือนละ 40,000 บาท ค่าประกันสุขภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เบิกจ่ายตามเกณฑ์ของ มจธ. รวมไม่เกิน 60,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)
2. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
– ค่าเล่าเรียน 60,000 บาทต่อปีการศึกษา
– ค่าครองชีพเดือนละ 12,000 บาท
– เงินสนับสนุนวัสดุ  ค่าใช้สอยในการทำงานวิจัย ค่าเดินทางเพื่อการเสนอผลงานของนักศึกษา ให้เบิกจ่ายตามจริงและประหยัด แต่ไม่เกินปีละ 50,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน ค่าครองชีพ ในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกเดือนละ 40,000 บาท ค่าประกันสุขภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เบิกจ่ายตามเกณฑ์ของ มจธ. รวมไม่เกิน 60,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)

COPYRIGHT © 2012 CARBOHYDRATE TECHNOLOGY LABORATORY, DIVISION OF BIOCHEMICAL TECHNOLOGY,
SCHOOL OF BIORESOURCES AND TECHNOLOGY, KMUTT. ALL RIGHTS RESERVED.